Kandidaat-Huurder

Wonen is een basisbehoefte, en een belangrijke voorwaarde om ook andere rechten te kunnen uitoefenen. Het recht op wonen is een erkend basisrecht.

Belgische Grondwet: “ Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.” (Artikel 23)

Vlaamse Wooncode (1997): “ Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.” (Artikel 3)

     Huren bij een SVK


Inschrijven

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Die voorwaarden gaan over inkomen, eigendomsbezit, meerderjarigheid, maar ook taal- en inburgeringsbereidheid en de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister.

     Inschrijven


Toewijzing

Sociale verhuurkantoren hebben meer kandidaat-huurders dan woningen. Daarom werken ook de SVK’s met een wachtregister.

     Toewijzing

     Wachtlijst